Σχετικά / Όργανα /

Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ)

Το Κέντρο Μελετών Πολιτικής για το Φύλο και την Ισότητα (ΚΕΜΕΦΙ) δημιουργήθηκε με το όραμα να προωθήσει τη γνώση και τον προβληματισμό για τα μεγάλα ζητήματα του φύλου και της ισότητας τόσο ξεχωριστά όσο και στις σύνθετες και πολυεπίπεδες αλληλεπιδράσεις τους. Ενθαρρύνει και προωθεί την έρευνα και παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής, κατάρτισης, διαβούλευσης και έρευνας, που σχετίζονται με την αναζήτηση πτυχών της ισότητας σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής (policy) αναφορικά με το φύλο αλλά και τις διάφορες μορφές δημιουργικής πολιτιστικής και κοινωνικής συνύπαρξης. Η ενίσχυση και επέκταση των ευκαιριών για ισότητα και συμμετοχή αποτελεί τον πυρήνα της προσπάθειάς μας.

Κατά συνέπεια, ζητήματα φύλου και ισότητας βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ατζέντας του Κέντρου, τόσο ως προς τις διάφορες διασυνδέσεις τους όσο και ως διακριτοί τομείς στην εσωτερική, τη διεθνική και τη διεθνή πολιτική. Το Κέντρο επικεντρώνεται σε ζητήματα δημόσιων πολιτικών και ενθαρρύνει την διερεύνηση των ζητημάτων με τρόπους που συνδυάζουν τις διεπιστημονικές προοπτικές των αντίστοιχων επιστημονικών τομέων και τις ανάγκες της πολιτικής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι κύριοι στόχοι μας καθορίζονται από τη διπλή έμφαση (α) στον εντοπισμό και την αποτίμηση των κενών και των ορίων των εφαρμοσμένων λύσεων στο πεδίο των δημόσιων πολιτικών και (β) στην επεξεργασία και εισήγηση καινοτόμων προσεγγίσεων που στοχεύουν τόσο στην αντιμετώπιση προβλημάτων όσο και στην τόνωση συνεργατικών έργων, πολιτικής καινοτομίας που ενισχύει τις ευκαιρίες καθώς και μορφών πολιτικής επιχειρηματικότητας.

Επιπροσθέτως, ως μέρος της δέσμευσής μας προς την δημόσια ευαισθητοποίηση σχετικά με τα αναφερθέντα θέματα και τη διάδοση πολιτικών, προωθούμε την έννοια της «Πολιτικής Ευαισθητοποίησης για Όλους» («Policy Awareness for All»), μια έννοια – πυξίδα για μελέτες ισότητας που έχουν ως στόχο να είναι ταυτόχρονα ακαδημαϊκά ενδιαφέρουσες και κοινωνικά ωφέλιμες και κατανοητές. Σε αυτό το πλαίσιο, το Κέντρο στοχεύει επίσης στη διερεύνηση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID-19 στην ισότητα, τη συμμετοχή και την πρόσβαση στη χάραξη πολιτικής.

 

Μεθοδολογική δέσμευση

Με δεδομένη την επικέντρωσή του στη διεπιστημονική κατανόηση των θεμάτων που το απασχολούν, το Κέντρο προωθεί και ενθαρρύνει την καινοτόμο διερεύνηση και διάχυση γνώσεων και πληροφοριών σε πεδία όπως η πολιτική έρευνα, οι σπουδές φύλου, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε διαφορετικά ερευνητικά πεδία, οι πολιτισμικές σπουδές, οι διεθνείς σχέσεις, η διαχείριση συγκρούσεων, η πολιτική συμμετοχή, και η ανάλυση της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης. Η χρήση τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών μεθόδων έρευνας, η έμφαση στα συμπεράσματα που τεκμηριώνονται βάσει των άριστων ερευνητικών ενδείξεων (evidence-basedresearch) και η υιοθέτηση μόνον εμπειρικά θεμελιωμένων θεωρητικών σχημάτων (groundedtheory) κατευθύνει το Κέντρο σε σύγχρονες μορφές εξέτασης, αποτίμησης και επανεκτίμησης θεσμών και πρακτικών βάσει των εκάστοτε ερευνητικών ευρημάτων και όχι λόγω των δεδομένων θεσμικών, παραδοσιακών ή γνωσιολογικών σχημάτων που επικρατούν στα πεδία που ενδιαφέρουν το Κέντρο.

 

Στους κύριους στόχους του Κέντρου περιλαμβάνονται:

- η μεγαλύτερη δυνατή επίγνωση της σημασίας των ζητημάτων δημόσιας πολιτικής που συνδέονται με το φύλο και την ισότητα, τόσο ξεχωριστά όσο και στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις στο μέτρο που εξακολουθούν να απασχολούν την πρακτική και τις δραστηριότητές μας  

- η ενθάρρυνση του διαλόγου και δράσεων που προωθούν θέματα και προσπάθειες με στόχο τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων αλλά και θεσμικών κενών

- η δημόσια ευαισθητοποίηση των θεμάτων και των κοινωνικών διαστάσεών τους μέσω συμμετοχής σε σχετικές δράσεις και προγράμματα.            ,

- η δημιουργία προϋποθέσεων για το σεβασμό της πολιτιστικής κληρονομιάς στον κόσμο.

- η συνεργασία με άλλα ερευνητικά και συμβουλευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εμπλεκόμενους φορείς και δημόσιες αρχές

- η παροχή διατομεακών, πολιτισμικά ευαίσθητων, σεμιναρίων και κατάρτισης · επαγγελματική ανάπτυξη · και επίβλεψη φοιτητών, νεαρών ερευνητών, ενδιαφερόμενων δημοσιογράφων και ασκούμενων 

- η δημοσίευση (και σε ηλεκτρονική μορφή) κειμένων εργασίας, εισηγήσεων, ερευνητικών αποτελεσμάτων και δημόσιου ενημερωτικού υλικού που σχετίζεται με τους στόχους και τη λειτουργία του Κέντρου.

 

Δομή και διοίκηση

Το Κέντρο αποτελεί μια ανεξάρτητη και αυτόνομη μονάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Προέδρου και του Εκτελεστικού Διευθυντή του και την υποστήριξη του Επιστημονικού του Συμβουλίου.

 

Πρόεδρος: Όλγα Κεφαλογιάννη, Δικηγόρος Αθηνών, Βουλευτής Α’ Αθηνών, πρώην Υπουργός

Εκτελεστικός Διευθυντής: Κ. Λάβδας, Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μέλη (με αλφαβητική σειρά):

B. Κόλλια, Πολιτική Επιστήμων, πρ. Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων  

Κ. Λάβδας, Καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Μ. Μενδρινού, Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Φ. Παπαθανασίου, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Θεοχαράκη

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!