Το Έργο μας / Πτυχιακά Προγράμματα /

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη «Διακυβέρνηση της Αυτόνομης Σχολικής Μονάδας»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (MSc)

«ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ: Θεσμικό Πλαίσιο Οργάνωσης και Παιδαγωγικές πρακτικές» Yπό την αιγίδα της Εuropean Law and Governance School

Η λογική του προγράμματος

Εκ των πραγμάτων, η σύγχρονη εποχή απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να διαχειριστεί μια ολοένα και πιο σύνθετη και απαιτητική σχολική πραγματικότητα, στην οποία δε θα είναι απλώς εκτελεστής κεντρικών εντολών, αλλά συμμέτοχος σε αυτό που αποκαλείται πλέον διακυβέρνηση και όχι απλά διοίκηση της σχολικής μονάδας. Και καθώς η διεθνής τάση θέλει το κράτος να περιορίζεται στον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων (και στην τελική αποτίμηση του βαθμού στο οποίο το σχολείο τους επιτυγχάνει) και αναθέτει την υλοποίησή τους στην αυτόνομη σχολική μονάδα, οι απαιτήσεις από τον εκπαιδευτικό σε γνώσεις και επαγγελματικές ικανότητες αυξάνονται.

Υπ’ αυτήν ακριβώς την οπτική, παρακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και θεωρώντας ότι η αυτονόμηση της σχολικής μονάδας θα δρομολογήσει την απαιτούμενη δυναμική για τη συνολική αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, διαμορφώθηκαν οι σκοποί, το περιεχόμενο και η οργάνωση του μεταπτυχιακού αυτού προγράμματος.

Σκοποί και προσδοκώμενα αποτελέσματα

Βασικό σκοπό του προγράμματος αποτελεί αφενός η προαγωγή και διάχυση της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της εκπαιδευτικής διακυβέρνησης και αφετέρου η ανάπτυξη των επαγγελματικών εκείνων δεξιοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα τους επιτρέψουν να ανταποκριθούν στην πράξη και στις απαιτήσεις του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος είτε ως εκπαιδευτικοί είτε ως διοικητικά στελέχη της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης ή ως ενδιαφερόμενοι να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα είναι σε θέση να:

•γνωρίζουν τις βασικές αρχές και στρατηγικές της σχολικής διακυβέρνησης και να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις στο πεδίο αυτό.

•κατανοούν και να επικαιροποιούν θεμελιώδεις έννοιες της σχολικής διακυβέρνησης, όπως η σχολική αυτονομία, η σχολική καινοτομία, η ηγεσία, ο κριτικός επαγγελματικός αναστοχασμός κλπ.

•παρακολουθούν, να κατανοούν και να αναλύουν εκείνες τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που επηρεάζουν το έργο τους γενικά και τη διακυβέρνηση της σχολικής μονάδας ιδιαίτερα.

•διακρίνουν το ρόλο που διεκδικούν να διαδραματίσουν στα σχολικά προγράμματα παράγοντες και φορείς του δημοσίου βίου και να είναι σε θέση να επικοινωνούν δημιουργικά μαζί τους.

• εντοπίζουν και να αναλύουν προβλήματα, δυνατότητες και ευκαιρίες που αφορούν τη διακυβέρνηση και λειτουργία της σχολικής μονάδας

• συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στη λήψη αποφάσεων

• διαχειρίζονται με επιτυχία ζητήματα της σχολικής καθημερινότητας, όπως η διαχείριση συγκρούσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς

• αξιοποιούν τις δεξιότητες του προγραμματισμού, σχεδιασμού, συντονισμού και διαχείρισης χρόνου και οικονομικών πόρων στο πλαίσιο της αυτόνομης σχολικής μονάδας.

• αξιολογούν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και να εφαρμόζουν σχέδια για τη διαρκή βελτίωσή του

• αντιμετωπίζουν το σχολείο ως κοινότητα μάθησης και να γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν και να την αξιοποιήσουν στη διαρκή επαγγελματική τους ανάπτυξη

•επικοινωνούν αποτελεσματικά στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας αλλά και με εξωγενείς παράγοντες της σχολικής ζωή, όπως οι γονείς, οι τοπικές κοινωνίες κλπ

•διακρίνουν το ρόλο των διεθνών οργανισμών στην εκπαίδευση

•κατανοούν τη σημασία της οικονομικής διάστασης της εκπαίδευσης

Πρόγραμμα σπουδών

• Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διακυβέρνηση της Αυτόνομης Σχολικής Μονάδας: Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης και Παιδαγωγικές Πρακτικές» προσφέρεται στα ελληνικά, αναπτύσσεται σε 4 εξάμηνα πλήρους απασχόλησης και οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜSc), το οποίο αντιστοιχεί σε 120 πιστωτικές μονάδες ECTS.

• Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει τον Οκτώβριο και λήγει τον Ιούνιο. Για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων φοιτητών και εκείνων που προέρχονται από την περιφέρεια, τα μαθήματα πραγματοποιούνται την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο.

Οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος είναι 3 και αυξάνονται σε 4 για τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (ένα σε κάθε εξάμηνο), στα οποία απαιτείται επίσης, πέραν των εξετάσεων, η εκπόνηση και παρουσίαση μικρής έκτασης (μέχρι 2000 λέξεις) εργασίας.

Οι εργασίες αυτές μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές.

• Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει συνολικά 10 μαθήματα, (7 υποχρεωτικά και 3 επιλογής), τα οποία ταξινομούνται σε τρεις ομάδες από καθεμιά από τις οποίες ο φοιτητής μπορεί να επιλέξει ένα μάθημα. Στο τέταρτο εξάμηνο προσφέρεται ένα μόνο υποχρεωτικό μάθημα και ο φοιτητής εκπονεί την μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία. Σε όσους το επιθυμούν παρέχεται η δυνατότητα να αντικαταστήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία με την παρακολούθηση δυο υποχρεωτικών μαθημάτων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

• πτυχιούχους πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχους τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς αντικειμένου που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες στο πεδίο της διακυβέρνησης σχολικών μονάδων και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων

• εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που υπηρετούν ως διευθυντές σχολικών μονάδων, σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι διευθύνσεων ή που φιλοδοξούν να αναλάβουν ανάλογα διευθυντικά καθήκοντα • στους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων που υπηρετούν ως διευθυντές, υποδιευθυντές και συντονιστές μαθημάτων

• στελέχη του ΥΠΕΠΘ και άλλων υπουργείων που συντονίζουν και εποπτεύουν εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

• στελέχη της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης με αρμοδιότητες στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης (προσχολική αγωγή και φροντίδα, αντισταθμιστικά προγράμματα πρόνοιας, σχολές μαθητείας, εκπαίδευση μεταναστών κλπ)

•επιμορφωτές και διαχειριστές εκπαιδευτικών προγραμμάτων

• όσους επιθυμούν να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Προϋποθέσεις και διαδικασίες εισαγωγής στο πρόγραμμα:

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επιπλέον να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 για την αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, καθώς και επαρκή εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, ώστε να είναι σε θέση να επωφελούνται από τις δυνατότητες φοίτησης που αυτές προσφέρουν.

Συνεκτιμώνται επιπλέον:

1. Οι επιπλέον τίτλοι σπουδών (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, ή δεύτερο πτυχίο, μέχρι 10%

2. Η προϋπηρεσία στην εκπαίδευση (δημόσια ή ιδιωτική), μέχρι 10%

3. Η προϋπηρεσία σε θέση στελέχους στην εκπαίδευση, μέχρι 10%

4. Οι δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά/ ή και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, μέχρι 15%

5. Η παραγωγή διδακτικού υλικού και άλλου συγγραφικού έργου, μέχρι 10%

6. Η συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα ή/και διακρατικά προγράμματα, μέχρι 5%

7. Συνέντευξη, μέχρι 40%

Οι υποψήφιοι θα πρέπει ως εκ τούτου να υποβάλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο info@eplo.int   την αίτηση που θα βρουν σε αυτή την ιστοσελίδα και κατά την κλήση τους σε συνέντευξη θα προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητας που να περιλαμβάνει:

•  Αντίγραφο της Αίτησης που ήδη έστειλαν

•  Αντίγραφα πτυχίων ΑΕΙ-ΤΕΙ (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο)

•  Πιστοποιητικό/ά γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο, επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο)

• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

• Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

• Βεβαίωση προϋπηρεσίας(εφόσον υπάρχει)

• Αναλυτικός κατάλογος δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχει)

• Συστατική επιστολή(εφόσον υπάρχει)

Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει  κατά σειρά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, τη μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων και τέλος τη συνέντευξη. Ως υπεράριθμοι εισάγονται υπότροφοι του ΙΚΥ και ξένοι φοιτητές με επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Aιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως 25 Οκτωβρίου 2017.

Kόστος Προγράμματος: 2950 ευρώ πληρωτέο σε 4 ισόποσες δόσεις την 1η εβδομάδα κάθε εξαμήνου

Δυνατότητες αξιοποίησης του τίτλου σπουδών:

• στη διεκδίκηση, διατήρηση και βελτίωση θέσης στελέχους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση • στην ανάληψη θέσεων ευθύνης σε υπουργεία, εκπαιδευτικούς φορείς της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης, δομές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που παρέχουν προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης (πχ ΕΚΔΑ, ΓΣΕΕ κλπ) • στη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών υποψηφίων και υπηρετούντων εκπαιδευτικών • στην έρευνα και σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο • στη διεκδίκηση θέσης σε διεθνή σχολεία και ευρωπαϊκούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισαγομένων φοιτητών ορίζεται στους 20 κατ’ ελάχιστον με το ανώτατο όριο να μην υπερβαίνει τους 50.

ΣΗΜ Τα πτυχία του EPLO βάσει σχετικής διάταξης που έχει ψηφιστεί στη Βουλή (άρθρο 76 Ν.4310/2014,ΦΕΚ Α 258/8.12.2014.) αναγνωρίζονται ως ισότιμα των ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ταυτόχρονα αναγνωρίζονται και από τις 16 χώρες οι οποίες είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού. 

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο του MSc στο τηλέφωνο 6945154742.