Το Έργο μας / Επιμορφωτικά Προγράμματα-Σεμινάρια /

Διαδικτυακή Εκπαίδευση για Δημοσίους Υπαλλήλους

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTA ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑIΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ & ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (ΕΙΜΔ) ΤΟΥ EPLO:

Το Ινστιτούτο προσφέρει σύγχρονα εργαλεία και καινοτόμες μεθόδους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων παρεμβάσεων σε θεσμική, οργανωτική και επιχειρησιακή βάση. Όσον αφορά στην κατάρτιση, το Ινστιτούτο προσφέρει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχέση με τις ανάγκες του δημοσίου τομέα. Οι εκπαιδευτικοί προέρχονται από το δίκτυο εμπειρογνωμόνων του EPLO, το οποίο αποτελείται από διακεκριμένους επαγγελματίες και ακαδημαϊκούς τόσο της Ελλάδας όσο και του εξωτερικού.

 

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗ ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ 4 ΒΑΣΙΚΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ»

 

ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ΕΙΜΔ δημιούργησε για εσάς ένα ασύγχρονο πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης με πρακτική εξάσκηση για να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τέσσερις (4) βασικές διοικητικές ικανότητες που θα πρέπει να επιδείξετε για να επιλεγείτε και να εργαστείτε αποδοτικά σε μία  θέση μάνατζερ του δημοσίου:

 1. Στρατηγικός σχεδιασμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων: Εντοπισμός κρίσιμων γεγονότων σε σύνθετα ζητήματα και ανάπτυξη δημιουργικών και πρακτικών λύσεων.
 2. Λήψη απόφασης για εξασφάλιση ποιότητας και αποτελεσματικότητας: Ανάληψη προσωπικής ευθύνης και πρωτοβουλίας για την παράδοση εργασίας σε υψηλά πρότυπα ποιότητας εντός καθορισμένων διαδικασιών.
 3. Προτεραιοποίηση και οργάνωση: Προτεραιοποίηση των εργασιών, εργασία με ευελιξία και αποτελεσματική του φόρτου εργασίας.
 4. Μη τεχνικές δεξιότητες: Συνεργασία με άλλους σε ομάδες, επιδεικνύοντας σεβασμό στις διαφορές-ιδιαιτερότητες μεταξύ των ανθρώπων.

Με το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα στοχεύουμε:

 • στην ευκολότερη/ ταχύτερη εξοικείωσή σας με το γενικότερο πλαίσιο των ικανοτήτων που απαιτούνται για την επιλογή σας σε θέση μάνατζερ του δημοσίου,
 • στη δημιουργία ενός ικανοποιητικού επιπέδου ετοιμότητάς σας για συμμετοχή στις διαδικασίες αξιολόγησης της δομημένης συνέντευξης (Ν. 4369/2016, όπως ισχύει),
 • στην ατομική βελτίωσή σας πριν από την ανάληψη των καθηκόντων σας,
 • στη βιωσιμότητα του ηγετικού προφίλ  σας.

Στο πρόγραμμα θα παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβαθρο των τεσσάρων βασικών διοικητικών δεξιοτήτων, η συμπεριφορά, μέθοδοι και εργαλεία που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές.

Ειδικότερα:

Πρώτη ενότητα

Θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες και διδασκαλίες που αναφέρονται σε θέματα Στρατηγικής, Δημόσιας Πολιτικής και Δημόσιου Μάνατζμεντ με σκοπό να αναδειχθούν οι προϋποθέσεις και τα μέσα-εργαλεία διαμόρφωσης μιας σύγχρονης αντίληψης διοίκησης και διακυβέρνησης. Ειδικότερες πλευρές που θα αναλυθούν είναι εκείνες που αφορούν τον τρόπο ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης και αναγνώρισης των προβλημάτων, τον εντοπισμό των εμποδίων, την ανεύρεση και στάθμιση εναλλακτικών λύσεων, καθώς και την εφαρμογή και την αξιολόγηση των προσφορότερων λύσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξει ιδιαίτερη αναφορά στη λειτουργία της ηγεσίας και τα χαρακτηριστικά του επιτυχημένου ηγετικού στελέχους. Θα παρουσιαστούν θεωρητικές αναλύσεις, αλλά και απτά παραδείγματα και εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση της διδακτέας ύλης.

Δεύτερη ενότητα

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθεί η λήψη αποφάσεων με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του διοικητικού στελέχους, το οποίο καλείται να αναλάβει σημαντικές ευθύνες στο πλαίσιο καθορισμένων και οριοθετημένων διαδικασιών. Θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τόσο θεωρητικά, όσο και πρακτικά η γνώση και χρήση μεθόδων εξασφάλισης ποιότητας στις αποφάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων/ουσών με την «καλή νομοθέτηση», την επιστήμη και την τεχνική που διασφαλίζει την ποιότητα τόσο των κανόνων δικαίου, όσο και των ερμηνευτικών οδηγιών και εγκυκλίων. Τέλος θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη διαχείριση κρίσεων.

Τρίτη ενότητα

Μετά τη λήψη της απόφασης, το διοικητικό στέλεχος πρέπει να είναι σε θέση να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή της. Είναι απαραίτητο λόγω φόρτου εργασίας του επιτελικού στελέχους να μπορεί να οργανώνει αποτελεσματικά τον διαθέσιμο χρόνο και να ιεραρχεί τις προτεραιότητές του. Για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, ο/η δημόσιος μάνατζερ πρέπει να γνωρίζει πώς να προγραμματίζει και να κατανέμει τις εργασίες που έχει αποφασίσει να εκτελέσει σε συγκεκριμένο χρόνο. Στην ενότητα αυτή, θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα εργαλεία διαχείρισης φόρτου εργασίας και διαθέσιμων πόρων, όπως για παράδειγμα η μέθοδος «zero-inbox». Επίσης θα παρουσιαστούν μέθοδοι και παραδείγματα διαρκούς ελέγχου του διαθέσιμου χρόνου, τήρησης των χρονικών περιθωρίων για την πραγματοποίηση των εργασιών, παρακολούθησης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων τους.

Τέταρτη ενότητα

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να βελτιώσει και αναπτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επιτελικών στελεχών της δημόσιας διοίκησης σε θέματα διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου κεφαλαίου. Ειδικότερα, θα αναπτυχθούν ζητήματα οργάνωσης και διοίκησης ομάδων. Η ανάπτυξη ομαδικότητας και αποτελεσματικότητας στη διοίκηση έργου, η δημιουργία κουλτούρας ηγεσίας στην καθοδήγηση και διαχείριση αλλαγών, η ανάθεση και ο καταμερισμός ρόλων στα μέλη της ομάδας, είναι μερικά από τα θέματα που θα αναπτυχθούν. Έμφαση θα δοθεί στην επικοινωνία στο εσωτερικό της, στην έννοια της παρακίνησης, στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης και την καλλιέργεια συνεργασιών και δικτύων. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και η κατάργηση των διοικητικών "σιλό" και, κατ' επέκταση, η επίλυση/αποφυγή των συγκρούσεων.

Επιπροσθέτως, θα επιχειρηθεί η αντιστοίχιση των θεωρητικών προσεγγίσεων των τεσσάρων ενοτήτων-δεξιοτήτων με τις πρακτικές ανάγκες του κάθε σταδίου της δομημένης συνέντευξης. Κατά τη δομημένη συνέντευξη για ανάληψη μιας θέσης ευθύνης, αξιολογείστε στις ικανότητες που περιγράφονται στον νόμο (Ν. 4369/2016, όπως ισχύει), σε συνδυασμό με τις ειδικές δεξιότητες της προκηρυσσόμενης θέσης.

Παρέχοντας σας συμβουλές αποτελεσματικής αυτοπαρουσίασης, παραδείγματα ερωτήσεων/ σεναρίων/ γνώσεων βασικού θεσμικού πλαισίου και τεχνικές απόκρισης, επιδιώκουμε να σας βοηθήσουμε να παρουσιάζετε μια πειστική εικόνα για τις διαθέσιμες δεξιότητές σας, το γνωστικό σας απόθεμα και την επιστημονική σας επάρκεια, και να ανταποκρίνεστε αποτελεσματικά σε διάφορες ερωτήσεις/σενάρια.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε στέλεχος της δημόσιας διοίκησης, το οποίο θέλει να εξοπλιστεί με περισσότερες και καλύτερες γνώσεις ενόψει μιας κρίσης ή μετακίνησής του σε άλλη θέση ή υπηρεσία.

Ομάδα-στόχο του προγράμματος μπορεί να αποτελούν εν ενεργεία Γενικοί/ές Διευθυντές/τριες (με ανάθεση) που επιθυμούν να κριθούν για τη θέση αυτή, υπηρετούντες/ούσες σε θέση Διευθυντή που επιθυμούν να προαχθούν σε ανώτερη θέση ή/και μεσαία και ανώτερα στελέχη της δημόσιας διοίκησης που επιθυμούν να αποκτήσουν περαιτέρω γνώσεις και να εξασκηθούν προκειμένου να συμμετέχουν στις δομημένες συνεντεύξεις για την προαγωγή και ανάπτυξή τους εντός των οργανώσεων της δημόσιας διοίκησης.

ΟΦΕΛΗ

Το πρόγραμμα θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε νέες γνώσεις που θα σας συνδράμουν στην καλύτερη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών σας καθηκόντων, θα δώσουν τα απαραίτητα εφόδια για την ανέλιξή σας σε ανώτερες θέσεις ευθύνης και θα συνεισφέρουν στην καλύτερη προσαρμογή σας  σε μια πιθανή αλλαγή εργασιακού αντικειμένου.

Ειδικότερα οφέλη:

 • Ανάδειξη της εμπειρίας σας  μέσα από συγκεκριμένες τεχνικές που βελτιώνουν την ικανότητα αυτο-παρουσίασής σας.
 • Απόκτηση γνώσεων οργάνωσης και διοίκησης που θα σας επιτρέψουν να διακρίνεστε ως προς τα αποτελέσματα της δουλειάς σας μεταξύ των ομόβαθμων και των ανθυποψηφίων σας.
 • Απόκτηση συμπεριφορικών ιδιοτήτων για τη διαμόρφωση ενός ηγετικού προφίλ που αποτελεί προϋπόθεση για την ανάληψη μιας θέσης ευθύνης.
 • Απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την άσκηση μιας αποτελεσματικής και αποδοτικής Ηγεσίας.
 • Βελτίωση της δυνατότητάς σας ως ηγετικού στελέχους να επικοινωνείτε με τους ανωτέρους και τους υφισταμένους σας, διαθέτοντας βελτιωμένη ενσυναίσθηση.
 • Ενάσκηση στη λήψη χρηστών αποφάσεων στον πρέποντα χρόνο και σε συνθήκες αβεβαιότητας και διακινδύνευσης.
 • Βελτίωση του συντονισμού, συγχρονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των τμημάτων ενός Οργανισμού.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για το πρόγραμμα αυτό, σε συνθήκες πανδημίας κορωνοιού, ακολουθείται ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (με υλικό αναρτημένο στο διαδίκτυο).

Η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει τα εξής σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Το εκπαιδευτικό υλικό έχει ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα του EPLO, στην οποία ως συμμετέχοντες/ουσες θα έχετε αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών.
 • Μπορείτε να καθορίσετε ελεύθερα πότε επιθυμείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα στο συγκεκριμένο 15ήμερο που διαρκεί ο κάθε κύκλος. Μπορείτε να διαμοιράσετε ελεύθερα το χρόνο σας ανάλογα με τον υπηρεσιακό φόρτο εργασίας, αλλά και τις προσωπικές σας υποχρεώσεις και ανάγκες και δεν απαιτείται να απουσιάζετε για μακροχρόνιο διάστημα από την εργασία σας.
 • Μπορείτε να μπαίνετε από όποιο σημείο βρίσκεστε  24 ώρες το εικοσιτετράωρο και να εκπαιδεύεστε όποτε και όσο σας εξυπηρετεί.
 • Η επικοινωνία με τους εκπαιδευτές/τριες είναι εξατομικευμένη. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχετε τη δυνατότητα διαρκούς διαδικτυακής επικοινωνίας (με μέηλ) και τηλε-συνάντησης κατόπιν αιτήματος με τους εκπαιδευτές/τριες κάθε θεματικής ενότητας.
 • Δίδεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα ενδιαφερόμενοι/ες υπάλληλοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού ή βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (κυήσεως, εκπαιδευτική, κ.λπ.), καθώς η παρακολούθηση του προγράμματος δεν απαιτεί τη φυσική παρουσία σε συγκεκριμένο χώρο.
 • Αποφεύγεται η συγκέντρωση και ο συγχρωτισμός πολλών ατόμων σε ένα ενιαίο φυσικό χώρο που την συγκεκριμένη περίοδο λόγω της πανδημίας COVID-19 πιθανώς θα εγκυμονούσε κινδύνους για την υγεία.
 • Η χρήση Η/Υ για την παρακολούθηση κάθε ενότητας προσφέρει τη δυνατότητα για περαιτέρω εξοικείωση στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας/επικοινωνίας που αποτελεί γενικότερο όφελος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κάθε ενότητα διαρκεί 8,75 ώρες (ή αλλιώς, 1,25 εργάσιμες ημέρες). Το σύνολο των ωρών των τεσσάρων (4) ενοτήτων αντιπροσωπεύει τη πραγματική διάρκεια του προγράμματος που ορίζεται συνολικά σε 35 ώρες.

Κάθε εργάσιμη ημέρα αντιστοιχεί σε διάρκεια εκπαίδευσης 7 ωρών, άρα η συνολική ενασχόλησή σας ανέρχεται σε 5 εργάσιμες-εκπαιδευτικές ημέρες (ή αλλιώς, 35 ώρες).

Οι ώρες διδασκαλίας ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ισοδυναμούν με ισόποσες ώρες παραδοσιακής διδασκαλίας με δεδομένο ότι ο εκπαιδευόμενος θα αφιερώσει τις ίδιες ώρες για τα απαιτούμενα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (δηλαδή, μελέτη υλικού, εκτέλεση σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, έρευνα στο διαδίκτυο, επίλυση ασκήσεων, συμπλήρωση τεστ, συγγραφή πρότζεκτ, συζήτηση με εκπαιδευτή/τρια,  κ.λπ.) με τις ώρες δια ζώσης διδασκαλίας.

Η ημερολογιακή διάρκεια του προγράμματος είναι δύο εβδομάδες (διάρκεια κατά την οποία οι κωδικοί παραμένουν ανοιχτοί).

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΙΔΜ αποτελείται από καταξιωμένους επιστήμονες με ευρεία γνώση των πεδίων και μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση ασκήσεων/ παρόμοιων καθηκόντων, οι οποίοι/ες είναι μέλη δικτύων εμπειρογνωμόνων και ειδικών στα εν λόγω αντικείμενα με διεθνή και εθνική αναγνώριση.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Το κόστος συμμετοχής/ δίδακτρα ανέρχεται σε 350€ το άτομο και καταβάλλεται μετρητοίς (στον λογαριασμό του EPLO) ή με κάρτα έως και 10 ημέρες πριν την έναρξη του προγράμματος.

ONOMA ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

EPLO BANK ACCOUNTS

​Εθνική Τράπεζα της Ελλαδος

IBAN GR71 0110 0800 0000 0804 8095 999

Τράπεζα Πειραιώς

IBAN GR22 0171 7590 0067 5911 4764 785

Alpha Bank

IBAN GR90 0140 3580 3580 0200 2002 675

Με το πρόγραμμα τιμών "EarlyBird Special" εξασφαλίζετε έκπτωση 50€ αν εγγραφείτε έως και ένα μήνα πριν την έναρξη του προγράμματος.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@eplo.int

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ :

 • Έβδομος κύκλος: 28/11-11/12/2022. Early bird έως 4/11/2022 με έκπτωση (300 ευρώ). ΔΔεκτές εγγραφές έως 21/11/2022.χωρίς έκπτωση (350 ευρώ)

Αναζήτηση προγραμμάτων

Λίστα προγραμμάτων

όλες οι περιοχές, όλα τα χρόνια, βρέθηκαν:
προβολή: λίστα | χάρτης
 • Όλα
 • Εκπαίδευση
 • Κατάρτιση
 • Έρευνα
 • Τεχνική Συνεργασία
Τοποθεσία / Περιοχή ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατηγορία χρόνος