Νέα /

Τα νέα μας

Παρασκευή, 02 Νοέμβριος 2018

Έρευνα για τη Μετανάστευση στην Ελλάδα

Η Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε στον ιστότοπό της την 1η μελέτη για το 2018 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης (ΕΔΜ), η οποία εκπονήθηκε από τον EPLO με τίτλο: «Ένταξη των πολιτών τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας των κρατών μελών της ΕΕ», για την περίπτωση της Ελλάδας.

Οι μελέτες του ΕΔΜ παρέχουν μια συγκριτική ανάλυση θεμάτων άμεσου ενδιαφέροντος για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς που σχετίζονται με τη μετανάστευση και το άσυλο στην ΕΕ. Τα σχετικά  θέματα μελέτης επιλέγονται από προτάσεις που υποβάλλονται από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες ΕΣΕ του ΕΔΜ ή/ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιλογή βασίζεται στη συνάφειά τους με τις τρέχουσες προτεραιότητες πολιτικής στα Κράτη Μέλη και τη Νορβηγία και στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των υπηρεσιών της. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και εγκρίνει επισήμως την επιλογή των θεμάτων στο πλαίσιο του ετήσιου Πλάνου Εργασιών του ΕΔΜ.

Το ΕΔΜ συλλέγει, αναλύει και δημοσιεύει στοιχεία σχετικά με τα θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Πρόκειται για τη 1η Εστιασμένη Μελέτη (ΕΜ) για το 2018.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης.

Η μελέτη εκπονήθηκε από τον EPLO υπό την επιστημονική διεύθυνση του Δρ. Θεόδωρου Φούσκα (Κοινωνιολόγος, Ερευνητικός Συνεργάτης, EPLO), και την ερευνητική ομάδα του EPLO η οποία αποτελούνταν από τους: Καθηγητή Βασίλη Χατζόπουλο, (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Κοσμήτορας της Διεθνούς Σχολής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης), Καθηγητή Γεώργιο Τσομπάνογλου (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Καθηγητή Παναγιώτη Γρηγορίου (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), Καθηγητή Γεράσιμο Καραμπελιά (Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών), Andrea de Maio (J.D. Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza, Αναπληρωτής Διευθυντής Προγραμμάτων Τεχνικής Βοήθειας, EPLO) και Φωτεινή-Μαρία Μηνέ (MSc Κοινωνιολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαίου, Πανεπιστήμιο Lund).

Η Μελέτη διατίθεται στα αγγλικά εδώ

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/12a_greece_labour_market_integration_final_en.pdf

tags: Μετανάστευση Ελλάδα, Ευρωπαϊκο Δίκτυο Μετανάστευσης, ΕΔΜ, Γενική Διέυθυνση Μετανάστευσης, EPLO