Σχετικά / Όργανα /

Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Δημιουργία γνώσης, ικανοτήτων και θεσμών για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας μέσω της χρηστής διακυβέρνησης

Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), που υιοθετήθηκαν σε μια ιστορική διάσκεψη κορυφής του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015, αποτελούν μια τεράστια ευκαιρία και ταυτόχρονα μια τεράστια πρόκληση. Επισήμως γνωστοί ως η Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, μπορούν να κινητοποιήσουν τις προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διασφάλιση βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, τον τερματισμό της φτώχειας και της πείνας, την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του πλανήτη.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, μαζί με το Επενδυτικό Σχέδιο της ΕΕ και τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης παρέχουν μια απάντηση στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των περιβαλλοντικών προκλήσεων έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί σε μια «οικονομικά αποδοτική και ανταγωνιστική οικονομία όπου δεν υπάρχουν πρόσθετες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου το 2050 και όπου η οικονομική ανάπτυξη αποσυνδέεται από τη χρήση πόρων », οδηγώντας την ΕΕ σε μια βιώσιμη πορεία.

Η υλοποίηση τόσο των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης όσο και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας συνεπάγεται τη συμμετοχή και τη συνεργασία διαφορετικών ενδιαφερομένων μερών. Η συμμετοχή κυβερνήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, του χρηματοδοτικού τομέα καθώς και του ιδιωτικού αναμένεται να συμβάλουν στην υλοποίησή τους μέσω συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, απαιτείται ευαισθητοποιημένο και εκπαιδευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο σε συνδυασμό με καλή διακυβέρνηση για φορείς και επιχειρήσεις που έχουν τις ικανότητες, τις δομές και τις πολιτικές ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά σε όλους τους τομείς και να ενσωματώνουν επιτυχώς κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές στρατηγικές και πρωτοβουλίες.

Το Ινστιτούτο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη αντιμετωπίζει αυτήν την ανάγκη υποστηρίζοντας δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς μεσω εξειδικευμένης γνώσης, πρακτικών δεξιοτήτων και εφαρμόζοντας σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης και μάθησης.

Ποιοι είμαστε

Αποστολή του Ινστιτούτου αποτελεί η δημιουργία δεξιοτήτων για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την καλή διακυβέρνηση , που προωθεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ενισχύοντας τις γνώσεις, τις δυνατότητες και τις δομές των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων στον αναπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο.

Το Ινστιτούτο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO) και της Ευρωπαϊκής Σχολής Νομικής και Διακυβέρνησης (ELGS). Με βάση την εμπειρία και την εμπειρογνωμοσύνη των ιδρυτικών φορέων του και του ανθρώπινου δυναμικού του, το Ινστιτούτο είναι σε θέση να υποστηρίξει τόσο τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα στην υλοποίηση της αποστολής του.

Με έδρα τα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), το Ινστιτούτο λειτουργεί ως ένα διαδικτυακό κέντρο που συγκεντρώνει γνώσεις και εμπειρογνωμοσύνη σε διάφορους τομείς και γεωγραφικές περιοχές, καθιστώντας τη γνώση και τα εργαλεία του προσβάσιμα σε οργανισμούς παγκοσμίως. Το Ινστιτούτο παρέχει προγράμματα και υπηρεσίες στην έδρα του, στην Ακαδημία ELGS στην Αθήνα και στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου σε όλο τον κόσμο.

Βασικές δραστηριότητες / Τι κάνουμε

Οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη περιλαμβάνουν:

Προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων masterclasses, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και Mεταπτυχιακών Κύκλων σπουδών (υπό ίδρυση) που επιτρέπουν σε οργανισμούς να αναπτύξουν γνώσεις, δεξιότητες και πρακτικές που σχετίζονται με την Βιώσιμη Ανάπτυξη, την εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία,

Στρατηγική καθοδήγηση και επιχειρησιακή υποστήριξη, μέσω παροχής υποστήριξης σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα ώστε να αντιμετωπίσουν την πολυπλοκότητα των διατομεακών πολιτικών και δραστηριοτήτων, και να αναπτύξουν δομές και συστήματα για τη βελτιστοποίηση της χρήσης πόρων, συμπράξεων, και των αποτελεσμάτων τους σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη,

Έρευνα για την υποστήριξη της εφαρμογής και την καθιέρωση βέλτιστων πρακτικών στους τομείς της διακυβέρνησης, της συνεργασίας, των θεσμικών λύσεων και της ηγεσίας για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, και για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, παρέχοντας πρακτικά εργαλεία και μεθοδολογίες.

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν πρόσφατες ακαδημαϊκές έρευνες και κορυφαίες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της εφαρμογής των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και του Επενδυτικού της Σχεδίου, σύμφωνα με τις δραστηριότητες των οντοτήτων των Ηνωμένων Εθνών, των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις αρχές και τα πλαίσια των σχετικών διεθνών οργανισμών και φορέων.

Που απευθυνόμαστε

Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου απευθύνονται σε ιδρύματα που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυκης του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και περιλαμβάνουν:

• Κυβερνητικές υπηρεσίες σε όλα τα επίπεδα

• Ανεξάρτητες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρησιακές μονάδες

• Περιφερειακούς φορείς και διακυβερνητικούς θεσμούς

• Οργανισμούς ανάπτυξης

• Δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες

• Ιδρύματα και επενδυτικούς οργανισμούς

• Κοινωνία των πολιτών και ακαδημαϊκά ιδρύματα

Το Ινστιτούτο έχει ως στόχο και δύναται να προσφέρει τις υπηρεσίες του παγκοσμίως και να παρέχει μεταπτυχιακά μαθήματα και διπλώματα.

Ιδρυτικοί φορείς / Σχετικά με εμάς

Το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Ευρωπαϊκή Σχολή Δικαίου και Διακυβέρνησης (ELGS) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (EPLO) είναι ένας διεθνής οργανισμός για τη δημιουργία και διάδοση γνώσης στον τομέα του Δημοσίου Δικαίου και της Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του συγκριτικού και ευρωπαϊκού δημόσιου δικαίου, του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβαλλοντικού δικαίου και της προώθησης των ευρωπαϊκών αξιών.

Η Ευρωπαϊκή Σχολή Νομικής και Διακυβέρνησης (ELGS) είναι το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), και δημιουργήθηκε με βαση την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της παγκόσμιας σταθερότητας, στην προώθηση της δημοκρατίας και στη συνολική πρόοδο της ανθρωπότητας.

Βιωσιμότητα

Το Ινστιτούτο, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιούνται όλες οι κατάλληλες διαδικασίες και μέσα ώστε οι δραστηριότητές του να εφαρμόζονται με τους πιο βιώσιμους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και της ελαχιστοποίησης των απορριμμάτων, και τον περιορισμό χρήσης χαρτιού.

Διευθυντής Ινστιτούτου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σπύρος Κουβέλης – Σύμβουλος των Η.Ε. σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης  , Οικονομολόγος Περιβάλλοντος, Πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών και Πρώην Βουλευτής. 

Public Policy Officer

Χριστίνα Δεληγιάννη – Ειδική σε θέματα Δημόσιας Πολιτικής με μεταπτυχιακές σπουδές στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, πρώην Σύμβουλος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και στις Πρεσβείες των ΗΠΑ, Γαλλίας, και Αυστραλίας.    

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του EPLO για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

Το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από κορυφαίους επιστήμονες και εμπειρογνώμονες παγκοσμίως σε τομείς που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, προσφέροντας ακαδημαϊκή και τεχνική εμπειρία:

  • Ο κ.  Arab Hoballah, Επικεφαλής της ομάδας SWITCH-Asia SCP Facility. Ο κ. Hoballah διετέλεσε Eπικεφαλής του UNEP  (Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών) της Βιώσιμης Κατανάλωσης και Παραγωγής  τα έτη 2005-2016. Πριν από αυτό, υπηρέτησε σε ανώτερες θέσεις για 20 χρόνια στο UNEP / Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης και σε αναπτυξιακά έργα. Έχει αναλάβει παγκόσμιες πρωτοβουλίες και Συνεργασίες, που σχετίζονται με κτίρια και πόλεις, τρόφιμα και τρόπους ζωής.
  • Ο Δρ. Johan Kuylenstierna, Αντιπρόεδρος του Σουηδικού Συμβουλίου Πολιτικής για το Κλίμα και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Κατά την περίοδο 2012-2018, ο Johan ήταν Εκτελεστικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος της Στοκχόλμης, από τον Μάιο, είναι επίσης Διευθυντής του Navarino Environmental Observatory, ερευνητικός σταθμός του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης στην Ελλάδα. Ο Johan υπηρετεί επίσης σε πολλά διοικητικά συμβούλια (δημοσίου και ιδιωτικού τομέα) και εργάζεται ως σύμβουλος.
  • Ο κ. Άρης Βρεττός, ο οποίος ηγείται του Κέντρου Μετασχηματισμού Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Cambridge Institute for Sustainability Leadership το οποίο συγκροτεί μελλοντικές εταιρείες, και διερευνά καινοτόμες στρατηγικές και μηχανισμούς που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να διαδραματίζουν μετασχηματιστικό ρόλο στην επίτευξη της βιωσιμότητας. Μεταξύ 2012-2020 διετέλεσε Παγκόσμιος Διευθυντής του Προγράμματος The Prince of Wales's Business & Sustainability και ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη των CISL’s εκτελεστικών προγραμμάτων και συνεργασιών στη Μέση Ανατολή, την Κίνα και τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία.

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

cdeligianni@eplo.int

T:+30 210-3622966

Πολυγνώτου 2-4 , Αθήνα, GR-10555

http://www1.eplo.int

http://www.elgs.eu   

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!