Σχετικά / Όργανα /

Ινστιτούτο για το Έγκλημα & την Ποινική Δικαιοσύνη

Αποστολή του Ινστιτούτου για το Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη είναι η προώθηση της μελέτης, της έρευνας, της εκπαίδευσης,της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών, του σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων, πολιτικών και στρατηγικών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του εγκλήματος, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο.

Τα πεδία ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου -ενδεικτικά- είναι τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η ΑντεγκληματικήΠολιτική, η Εγκληματολογία, η Θυματολογία, η Δημόσια Ασφάλεια, η Κοινωνία των Πολιτών, οι Ανισότητες και τα κοινωνικά προβλήματα.

Οι αξίες μας επικεντρώνονται στο σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την τήρηση των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, ιδίως στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης. 

Προωθούμε το μοντέλο της ‘ηθικής συνεργασίας’ (ethicalcollaboration) και ενθαρρύνουμε τις ολιστικές και διεπιστημονικές προσεγγίσεις στην έρευνα, την εκπαίδευση και την πράξη. Μέσω καινοτόμων μεθοδολογιών, της αριστείας στην έρευνα, την εξειδίκευση και την τεχνογνωσία μας προωθούμε τη γνώση και την έρευνα, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, βελτιώνουμε τις επιστημονικά τεκμηριωμένες πολιτικές (evidence-basedpolicies)και υποστηρίζουμε -με συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνική βοήθεια- χώρες και οργανισμούς για την πρόληψη του εγκλήματος και της βίας. Είμαστε επιλέξιμοι για την υλοποίηση -συναφών με τα πεδία ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου- προγραμμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας επίσης υλοποιούνται από το Ινστιτούτο.

Το Ινστιτούτο για το Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη αποτελεί ακαδημαϊκή αυτόνομη μονάδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την ευθύνη του Διευθυντή του Ινστιτούτου και του Επιστημονικού Συμβουλίου. 

Το Επιστημονικό Συμβούλιο λειτουργεί ως μόνιμη συμβουλευτική επιτροπή σε επιστημονικά θέματα σχετικά με το αντικείμενο του Ινστιτούτου. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους με υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα και διεθνή αναγνώριση.

Διευθύντρια Ινστιτούτου

Vasiliki Artinopoulou, Prof. Dr. in Criminology, Panteion University of Social and Political Sciences, Athens, Greece

 

Επιστημονικό Συμβούλιο

-Arthur Hurtmann, Prof. Dr. Head of Institute of Police and Security Research IPoS at HfÖV (University for Public Administration in Bremen), Germany

-Sheetal Ranjan, Professor& Graduate Director, Department of Sociology & Criminal JusticeWilliam Paterson University of New Jersey, USA

-Vesna Nikolic-Ristanovic, Full professor, Belgrade University, Faculty for Special Education and Rehabilitation/Department for Prevention and treatment of social disorders,  Director of Victimology Society of Serbia

-Maria Ioannou, Professor, Department of Psychology, School of Human and Health Sciences, Director Secure Societies Institute. University of Huddersfield, UK

-Trygve Ben Holland Dr., LL.M. in Law and LL.M. in European Law in Hamburg and at Europa-Institute Saarbrücken, Lecturer at HfÖV, Germany

-Sarah Kunkel, expert in Good Governance and Human Rights, IPMA certified Project Manager, Germany

-Gabriela Piontkowski, Public Prosecutor, Lecturer at HfÖV, Germany

-Calli Tzani -Pepelasis, Dr, Lecturer in Investigative Psychology, Secure Societies Institute, Centre for Applied Psychological Research, University of Huddersfield, UK

 -Triantafyllos Karatrandos, Dr. International affairs and security expert, Centre for Security Studies, Ministry for Citizen Protection, Greece

 -Sónia Moreira Reis, Lecturer at the Faculty of Law of the University of Lisbon​, Portugal

Εγγραφείτε στο newsletter μας
για να λαμβάνετε τα νέα μας!