Νέα /

Τα νέα μας

Δευτέρα, 04 Δεκέμβριος 2017

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κατάρτισης διευθυντικών στελεχών για το Δήμο Αθηναίων

Το Ινστιτούτο για την Τοπική Διακυβέρνηση και την Καινοτομία του EPLO σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες του Ινστιτούτου  Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών οργάνωσε κύκλο σεμιναρίων για όλους τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δήμου Αθηναίων.

134 στελέχη του Δήμου, όπως διευθυντές και προϊστάμενοι, εκπαιδεύτηκαν τον Σεπτέμβριο 2017 σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, δημόσιας καινοτομίας και στρατηγικής διοίκησης. Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε έτσι ώστε να προσφέρει γνώσεις και να αναπτύξει τις διοικητικές – διαχειριστικές ικανότητες που απαιτούνται από τα σύγχρονα επιτελικά στελέχη του Δήμου Αθηναίων σε μια περίοδο όπου οι δημόσιοι οργανισμοί καλούνται να παρέχουν περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες, εμβαθύοντας τη σχέση με τους πολίτες και κάνοντας ορθή χρήση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Στο πλαίσιο αυτό τα στελέχη του Δήμου Αθηναίων εξοικειώθηκαν με τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την απρόσκοπτη και αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού, αντλώντας διδάγματα από ελληνικές αλλά και διεθνείς πρακτικές. Σκοπός ήταν η ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας, της πρωτοβουλίας και της δυνατότητας σύνταξης εισηγήσεων, καθώς και των γνώσεων και των δεξιοτήτων σε θέματα διαμόρφωσης και εφαρμογής δημοσίων πολιτικών. Η διαμόρφωση του προγράμματος στόχευσε επιπλέον στην ανάδειξη του επιτελικού ρόλου των στελεχών του Δήμο.

Η συνήθης γραφειοκρατική λειτουργία και οι πιεστικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα στελέχη του Δήμου, ειδικά μετά τις μειώσεις προσωπικού των τελευταίων χρόνων, έχει επιφέρει μια αλλοτρίωση των επιτελικών στελεχών: αναλώνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του εργασιακού τους βίου στην διεκπεραίωση υποθέσεων και απεμπολούν εκείνο το μέρος του ρόλου τους που αφορά στην διαμόρφωση και παρακολούθηση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών του Δήμου. Για το λόγο αυτό, το σεμινάριο σχεδιάστηκε ακολουθώντας τη συστημική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία η δημοτική διοίκηση είναι ένα σύστημα αναπόσπαστα μέρη του οποίου αποτελούν οι δημοτικοί υπάλληλοι, ο προϋπολογισμός του Δήμου, το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του και ο στρατηγικός σχεδιασμός για την πορεία του Δήμου. Για το λόγο αυτό οι θεματικές ενότητες, στις οποίες αναπτύχθηκε η εκπαίδευση των στελεχών του Δήμου Αθηναίων ήταν:

  1. Ο ρόλος των στελεχών στη διαμόρφωση και εφαρμογή της στρατηγικής του Δήμου
  2. Η παραγωγή και η διαδικασία εφαρμογής των ρυθμίσεων
  3. Σύγχρονες τάσεις στην ανάπτυξη ανθρώπινου κεφαλαίου στο Δημόσιο
  4. City Branding και εισαγωγή της καινοτομίας στον Δήμο
  5. Η προϋπολογισμός ως συστατικό της στρατηγικής του Δήμου

Το σεμινάριο σχεδιάστηκε με βάση τις σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους για την εκπαίδευση ενηλίκων και δομήθηκε σε πραγματικά δεδομένα του Δήμου: Για παράδειγμα, η στρατηγική ανθεκτικότητας για την Αθήνα του 2030, χρησιμοποιήθηκε στην διαμόρφωση των μελετών περίπτωσης και των εργαστηρίων προσομοίωσης που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Μάλιστα, επιδιώχθηκε και η αξιολόγηση του προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους, η οποία ανέδειξε την επιβράβευση της μεθόδου, αλλά και της επιθυμίας των εργαζομένων για περισσότερη κατάρτιση και εκπαίδευση στο μέλλον. 

tags: Ινστιτούτο για την Τοπική Διακυβέρνηση και την Καινοτομία, Ινστιτούτο Έρευνας Ρυθμιστικών Πολιτικών, Σεμινάρια, Δήμος Αθηναίων